Prawo w marketingu

Nie wszystkie te przepisy mają charakter aktów prawnych. Część z nich stanowi dobrowolne porozumienia instytucji zobowiązujących się do ich przestrzegania. Historia przepisów regulujących działalność marketingową na świecie sięga XIX wieku. Już w 1891 roku podpisane zostało Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej rejestracji znaków (później wielokrotnie zmieniane, ostatnio w 1979 roku). W pierwszej połowie XX wieku zaczęły powstawać regulacje dotyczące działalności reklamowej. Nie miały one wprawdzie charakteru przepisów prawa, ale stawały się powszechnie obowiązującymi normami. Przykładem są ustanowione w 1916 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenia Agencji Reklamowych (AAAA – American Association of Advertising Agencies) „Normy postępowania”, które po wielu uzupełnieniach (związanych z rozwojem cywilizacyjnym i rozwojem rynku reklamowego) obowiązują do dnia dzisiejszego. Podobne znaczenie ma Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy zawierający reguły postępowania w sprawie praktyki reklamowej, opracowany przez Międzynarodową Izbę Handlową po raz pierwszy w 1937 roku, kilkakrotnie nowelizowany, ostatnio w 1973 roku.