Rodzaje papierów wartościowych funkcjonujących na GPW

Rodzaje papierów wartościowych funkcjonujących na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom całkiem sporo możliwości inwestowania w instrumenty finansowe, na które składają się papiery wartościowe oraz instrumenty nie będące papierami wartościowymi w rozumieniu prawa. W ramach tych pierwszych można wyliczyć przede wszystkim akcje ponad 340 spółek funkcjonujących na rynku podstawowym. Dodatkowo na rynku równoległym zwanym New Connect inwestorzy także znajdą kolejne ponad 450 mniejszych spółek. Inwestowanie w akcje spółek jest najbardziej popularnym sposobem inwestowania. Generalnie obrót akcjami odbywa się w systemie ciągłym, jednakże zdarzają się wyjątki, kiedy to akcje spółek notowane są w systemie kursu jednolitego z dwoma fixingami. Kolejnym instrumentem finansowym oferowanym przez warszawski parkiet jest prawo poboru, które oznacza pierwszeństwo przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo do akcji także jest nierozerwalnie związane z nowymi akcjami emitowanymi przez spółkę giełdową. Związane jest z obrotem prawem do akcji (PDA), które mogą być przedmiotem obrotu już kilka dni po przydziale akcji przed faktycznym wprowadzeniem tych akcji na giełdę. Na polskiej giełdzie handluje się także tzw. EFT, którego działy notowane są na tych samych zasadach co akcje, a tytuł uczestnictwa w funduszu typu EFT na WIGu20 jest papierem wartościowym.