Co to jest giełda?

Co to jest giełda?

Giełda jest to miejsce, gdzie kupuje się i sprzedaje akcje, obligacje i inne papiery wartościowe w obrocie wtórnym na rynku regulowanym. Zasady realizowania transakcji określa regulamin giełdy, który zapewnia wszystkim inwestorom równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów. W Polsce funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, której funkcjonowanie podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W Polsce obrót giełdowy odbywa się na dwóch rynkach, to jest rynku podstawowym i równoległym. Różnią się one wymaganiami, które zobowiązane są spełnić spółki, by funkcjonować na danym rynku. Przede wszystkim akcje z rynku podstawowego muszą spełnić warunek odpowiedniej wartości, rozproszenia akcji (czyli braku koncentracji ilości akcji u jednego właściciela) oraz publikowania sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata. Spółki na rynku równoległym nie mogą wchodzić na GPW w momencie, kiedy toczy się w stosunku do emitenta postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych podzielone są na kilkanaście indeksów giełdowych. Najważniejszym z nich jest WIG 20 skupiający 20 największych spółek. Należą do nich na przykład spółki surowcowe takie jak KGHM, PGNiG, Jastrzębska Spółka Węglowa, Bogdanka, największe banki PKO BP, PKO SA i BRE Bank, oraz inne jak Synthos, Kernel, TVN czy AssecoPoland.