Co to jest GPW

Co to jest GPW

GPW – to polska Giełda Papierów Wartościowych. Jest to miejsce, gdzie handluje się instrumentami finansowymi (w tym akcjami, obligacjami, prawami poboru itp.) w obrocie wtórnym na rynku regulowanym. Zasady obrotu papierami wartościowymi określone są w regulaminie giełdy, który zapewnia wszystkim graczom jednakowy i równy dostęp do systemu nabywania i zbywania papierów wartościowych oraz powszechny dostęp do informacji będącej niezbędnym elementem podejmowania prawidłowych, z punktu widzenia finansowego, decyzji. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Giełdy Papierów Wartościowych czuwa organ nadrzędny, którym jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Polski rynek papierów wartościowych jest największym tego typu rynkiem w Europie Środkowo – Wschodniej. Konkurować z nim może jedynie Moskiewska Giełda. Obecnie coraz częściej się mówi, że polska GPW zostanie połączona z jej praskim odpowiednikiem. Taka kumulacja kapitału, spółek oraz podniesienie płynności w obrotach giełdowych może przynieść olbrzymie korzyści dla inwestorów, skutkujące napływem jeszcze większego kapitału zagranicznego. Giełda Papierów Wartościowych funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Pierwszym jest rynek podstawowy skupiający spółki o odpowiedniej wartości i rozproszeniu akcji. W dodatku spółki te muszą spełniać wymóg publikowania sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata. Spółki mniejsze natomiast notowane są na rynku równoległym – zwanym New Connect.