Czym są prawa korporacyjne

Czym są prawa korporacyjne

Istnieją dwie grupy praw, które przysługują akcjonariuszom. Pierwsza grupa to prawa majątkowe, zaś druga to prawa korporacyjne. Dzisiaj zajmę się drugą grupą przybliżając wszystkim istotę praw korporacyjnych przysługujących akcjonariuszowi. Najważniejszym prawem jest prawo głosu. Skorzystać z niego można tylko w momencie uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariuszy. Kolejne prawo to możliwość biernego głosu. Chodzi tu o przyzwolenie na sprawowanie kilku funkcji różnych organów należących i administrujących spółkę. Akcjonariuszowi nie jest, więc zabierana możliwość członkostwa w radzie nadzorczej. Kolejnym prawem jest prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Tego przywileju nie można pozbawić akcjonariusza nawet poprzez wpisanie do statutu zapisu zabraniającego mu tego. Taki zapis nie ma żadnej mocy prawnej. Jeśli jesteśmy przy zgromadzeniach to akcjonariusz może zaskarżać ich decyzje, Może z tego skorzystać w sytuacji, gdy uchwała jest niezgodna z regulaminem lub statutem spółki. Oprócz tego akcjonariusz ma jeszcze prawo do wystąpienie z powództwem dotyczącym naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Może to się stać tylko w sytuacji, gdy spółka sama nie wytoczy procesu podmiotowi wyrządzającemu szkodę. Kolejnym niezbyt przyjemny obowiązkiem nałożonym na akcjonariusza jest dokonanie wpłaty na akcję za każdym razem, kiedy spółka tego zażąda. Jak widzicie akcjonariusz ma nie tylko prawa, ale i obowiązku względem spółki, której jest członkiem. Należy o tym pamiętać przystępując do takiego układu.