Jakość

Jakość oznacza więc zbiór cech odpowiadających wymaganiom konsumenta. Cechy te mogą być obiektywne – dotyczą wtedy trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania, dostosowania do cech fizycznych człowieka. Mogą być również subiektywne – odnoszą się wtedy do zgodności z modą, wartości moralnych, czy prestiżu. Wiele firm traktuje jakość jako sposób konkurowania. Mówimy wtedy o konkurencji jakościowej. Opiera się ona na ciągłym doskonaleniu pozytywnych cech produktu lub na zwiększaniu ich liczby. Osiągnięcie i utrzymanie pożądanej jakości produktu wymaga stosowania odpowiednich procesów wytwórczych (technologii, technik projektowania), jakości środków produkcji (materiałów, surowców, narzędzi), wysokiego poziomu działań marketingowych oraz odpowiedniego poziomu kwalifikacji wszystkich pracowników. Wszystkie te działania wpływające na jakość produktu muszą być ze sobą skoordynowane. Podejmowanie takich skoordynowanych działań w celu wypracowania pożądanej jakości produktu określane jest jako zarządzanie jakością (TQM – Total Quality Management). Dla konsumentów istotne znaczenie mają też gwarancja i rękojmia. Gwarancja polega na tym, że producent lub sprzedawca przyjmują na siebie obowiązek wymiany produktu lub jego naprawy jeżeli okaże się, że w określonym czasie powstaną usterki. Ma charakter dobrowolny: może być udzielona, ale nie musi. Warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest posiadanie karty gwarancyjnej z określonymi warunkami gwarancji. Rękojmia różni się od gwarancji przede wszystkim tym, że powstaje zawsze z mocy przepisów prawa, a odpowiedzialność z jej tytułu zawsze obciąża sprzedawcę.