Komunikacja

Określenie to pochodzi od łacińskiego terminu communis, co jest tłumaczone jako „wspólny”. Z marketingowego punktu widzenia oznacza to konieczność rozumienia się i posiadania wspólnych odczuć. Jest to możliwie dzięki wzajemnej wymianie informacji pomiędzy uczestnikami komunikacji. W zakres komunikacji marketingowej wchodzą: promocja; inne działania poza promocją. Oprócz specjalnych działań podejmowanych przez firmę (czyli promocji), w firmie i poza nią (lecz w jej imieniu) codziennie odbywa się cały szereg poza promocyjnych działań, które nawet silniej wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa niż działania promocyjne. Wszystko co firma robi lub czego zaniecha może być bowiem komunikatem w stosunku do otoczenia. Promocja nic nie pomoże firmie, jeżeli jej pracownicy będą niekompetentni, złe wyniki finansowe będą nakazywały ostrożność, produkt będzie złej jakości, a kontakty zarządu dotyczyć będą podejrzanych środowisk. Komunikaty poza promocyjne mogą być związane z oceną działalności firmy, jej pracownikami, wykorzystywanymi technologiami, oferowanymi produktami, sposobami sprzedaży oraz charakterystyką nabywców. Drugim sposobem komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem jest promocja. Często jest ona określana również mianem aktywizacji sprzedaży. Za jej pomocą firmy przekazują na rynek pożądane informacje. Sformułowanie promocja pochodzi również z języka łacińskiego (promotio oznacza popieranie, sprzyjanie, lansowanie czy pobudzanie).