Kredyt

Kredyt jest niezbędny nie tylko do finansowania zapasów surowców i materiałów oraz nie sprzedanej produkcji gotowej, ale także do finansowania działalności inwestycyjnej. Rozbudowa i modernizacja przedsiębiorstwa trwa dłuższy okres i wymaga z reguły znacznie większych kapitałów niż te, jakimi ono rozporządza. Najpierw trzeba zainwestować kapitały i dopiero po uzyskaniu efektów produkcyjnych można spłacić zaciągnięty kredyt wraz z należnym procentem. Przedsiębiorstwo musi zatem zaciągać różne kredyty: krótko-, średnio- i długoterminowe, płacąc z tego tytułu różne stopy procentowe. Odmowa banku w udzieleniu kredytu może uniemożliwić rozwój przedsiębiorstwa i osłabić jego pozycję konkurencyjną na rynku. Rosnąca skala produkcji i potrzeba mobilizacji coraz większych kapitałów spowodowały, że jednoosobowa forma własności stała się zbyt ciasna. Dlatego pod koniec XIX w. zaczęły powstawać w coraz szerszym zakresie spółki akcyjne, zwane także korporacjami, które we współczesnej, rozwiniętej gospodarce rynkowej odgrywają dominującą rolę. Warunkiem powstania spółki akcyjnej jest posiadanie określonego statutem kapitału założycielskiego, który umożliwia wypuszczenie określonej liczby akcji o ustalonych statutowo wartościach nominalnych.