Oznakowanie produktu

Ściśle związane z opakowaniem produktu jest jego oznakowanie. Stanowi ono podstawę wyróżniania produktu na tle wyrobów konkurencyjnych i jego właściwej identyfikacji przez nabywców. Można powiedzieć, że oznakowanie jest wizytówką sprzedawanego produktu. Treści oznakowania w gospodarce rynkowej są uznawane za jeden z najważniejszych elementów edukacji konsumentów (np. w zakresie ochrony środowiska naturalnego, racjonalnego żywienia). Obowiązujące w Polsce zasady znakowania produktów zostały podane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 30 maja 1995 r. (Dz. U. Nr 64/95) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 15 lipca 1994 (Dz. U. Nr 86/94). Ponadto ogólne zasady w tym zakresie są zawarte w Polskiej Normie PN-90/O-79251. Przepisy te dokładnie podają rodzaje znaków, określają ich treść, zakres stosowania i sposób umieszczania na opakowaniu. Oznakowanie może być też umieszczone na etykiecie albo na dołączonej do produktu ulotce. Zgodnie z przepisami rozróżnia się następujące grupy znaków: zasadnicze, informacyjne, manipulacyjne i niebezpieczeństwa. Mogą być one wyrażone w postaci napisów, liter, cyfr lub rysunków.