Prawa przysługujące akcjonariuszom

Prawa przysługujące akcjonariuszom

Każdy akcjonariusz ma pewne prawa i obowiązki w związku z posiadaniem akcji.Wszystkie jego prawa można podzielić na dwie grupy. Dzisiaj zajmiemy się grupą praw majątkowych. Otóż prawa majątkowe są to prawa, które dają akcjonariuszowi możliwość korzystania z zysków spółki zwanych inaczej dywidendami. Tego przywileju akcjonariusza nie da się pozbawić. Nawet, jeśli statut, regulamin lub uchwała mówią inaczej to akcjonariusz ma święte i nienaruszalne prawo do korzystania z zysków uzyskanych przez spółkę. Drugim przywilejem jest prawo do udziału w dzieleniu majątku pozostawionego po spółce. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której spółka upada lub zostaje zlikwidowana. Podobnie jak z poprzednim prawe tak i w tym przypadku akcjonariusz nie może zostać pozbawiony możliwości udziały w podziale majątku. Nawet, jeżeli w statucie lub uchwale ktoś będzie próbował przeforsować tego typu zapis to nie ma on i tak żadnej mocy prawnej. Kolejnym a zarazem ostatnim prawem akcjonariusza posiadającego papiery wartościowe jest możliwość poboru akcji z nowej emisji. Kodeks spółek handlowych jest wyposażony w zapis, mówiący o tym, że dotychczasowy akcjonariusz spółki ma pełne prawo do pozyskiwania akcji pochodzących z nowej emisji. Z tego przypadku można skorzystać w sytuacji, w której spółka podwyższa swój kapitał. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ten przywilej może być ograniczony przez spółkę. Wynika to z faktu, że jeden akcjonariusz nie może b ć posiadaczem wszystkich akcji danego przedsiębiorstwa. Spółka ma prawo ograniczyć lub całkowicie zawiesić to prawo.