Przedsiębiorstwa

Właściciel przedsiębiorstwa lub menedżer analizują istniejącą aktualnie sytuację na rynku, próbują ocenić bliższą i dalszą perspektywę dotyczącą kształtowania się cen wytwarzanych produktów lub usług oraz możliwości konkurencyjne i decydują o rozmiarach i strukturze produkcji lub usług. Informacje płynące z rynku nie są adresowane do poszczególnych producentów, lecz do wszystkich przedsiębiorstw. Każdy więc podejmuje decyzje na własny rachunek i własne ryzyko. Im trafniejsza jest bieżąca i perspektywiczna ocena sytuacji, tym korzystniejsze są decyzje dla przedsiębiorstwa i tym większy może być jego zysk jako nadwyżka przychodów płynących ze sprzedanej produkcji nad jej kosztami wytworzenia. Zysk jest powszechnie traktowany jako główny cel działalności przedsiębiorstwa. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się więc dokonać możliwie najtrafniejszego wyboru dotyczącego wielkości i struktury asortymentowej produkcji oraz technicznych metod wytwarzania, czyli kombinacji między pracą żywą a stopniem nowoczesności narzędzi, maszyn i urządzeń produkcyjnych. Pragnie bowiem z jednej strony możliwie najlepiej dostosować podaż swojej produkcji do wymagań rynku, do popytu gospodarstw domowych, z drugiej zaś wytworzyć tę produkcję przy możliwie najniższych kosztach wytwarzania.