W co można inwestować na GPW?

W co można inwestować na GPW?

Giełda to nieskończony niemalże rynek możliwości, na którym można z powodzeniem zarówno zarabiać jak i tracić pieniądze. Większości osób kojarzy się z obrotem akcjami spółek. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych oferuje inwestorom wiele form inwestowania związanych ze zróżnicowanym stopniem ryzyka. Te instrumenty finansowe, poza akcjami spółek, to obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, prawa pierwszeństwa do obligacji, oraz giełdowe instrumenty pochodne takie jak kontrakty terminowe, jednostki indeksowe czy opcje. Najbardziej rozpowszechniony jest na GPW handel akcjami. Są to dokumenty potwierdzające posiadanie części majątku danej spółki giełdowej. Akcjonariusze poza prawem do dysponowania daną akcją posiadają także prawo do dywidendy, i zarządzania spółką poprzez udział w jej walnym zgromadzeniu. Akcje na warszawskiej giełdzie funkcjonują w ramach dwóch rynków: podstawowego oraz równoległego. Spółki z rynku podstawowego muszą spełnić bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie finansowym i organizacyjnym, niż te istniejące w ramach rynku równoległego. Rynek podstawowy GPW został podzielony na kilkanaście indeksów. Głównym i najbardziej obserwowanym przez inwestorów indeksem jest WIG20 zrzeszający największe polskie spółki. Ze względu na wielkość wyróżniamy jeszcze spółki średnie zebrane w ramach WIGu40 i małe funkcjonujące w WIGu80.