Co to jest dywidenda

Co to jest dywidenda

Dywidenda w przypadku spółki akcyjnej jest to wypłata zysku netto spółki przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. O jej przyznaniu i ewentualnej wysokości decyduje walne zgromadzenie na podstawie rocznego wyniku finansowego osiągniętego przez spółkę. Sprawozdanie finansowe z działań spółki winno być przyjęte przez biegłego rewidenta. Następnie o wysokości i wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie, które może zadecydować o wypłaceniu akcjonariuszom dywidendy z zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Informacja o wypłacie dywidendy jest zawsze dobrze przyjmowana przez giełdę i skutkuje wzrostem ceny akcji spółki. Problem ten jednak należy rozpatrywać dwojako: jeżeli spółka nie wypłaca dywidendy pomimo tego, że wypracowała w roku obrotowym zysk netto znaczyć może, iż pieniądze pozostaną w spółce, więc jej wartość rynkowa winna być wyższa. Brak dywidendy pomimo zysku może być także spowodowany planami inwestycyjnymi spółki. Polska giełda papierów wartościowych zna historie gigantycznych dywidend. W 2012 roku koncern KGHM wypłacił jedną z najwyższych dywidend w historii polskiej giełdy – przeszło 28 złotych na akcję wartą mniej niż 150 zł. W 2013 roku z kolei inwestorzy bardzo zdyskontowali cenę Telekomunikacji Polskiej gdy ogłosiła, że wypłaci dywidendę niższą o połowę niż rok wcześniej.