Instrumenty giełdowe na GPW

Instrumenty giełdowe na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można przeprowadzać operacje instrumentami finansowymi, w ramach których wyróżnić można papiery wartościowe oraz inne instrumenty niebędące z prawnego punktu widzenia papierami wartościowymi. W sumie w Warszawie można dokonywać transakcji kilkunastoma instrumentami finansowymi. Wśród nich największą i najpopularniejszą grupę stanowią akcje spółek notowanych na 2 rodzajach rynków: rynku podstawowym stanowiącym rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz rynku równoległym zrzeszającym spółki, które ze względu na swoją kapitalizację nie kwalifikują się do rynku podstawowego. Oprócz spółek giełdowych na GPW handluje się także prawami poboru spółek, prawami do nowych akcji spółek, certyfikatami inwestycyjnymi, prawami pierwszeństwa czy obligacjami Skarbu Państwa i przedsiębiorstw. Także ważnym segmentem warszawskiej giełdy – odmiennym od akcji, jest rynek instrumentów pochodnych, na który składają się kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe MiniWIG20. Obecnie na GPW funkcjonują kontrakty terminowe na indeks główny WIG20 oraz na indeks średnich spółek WIG40, na waluty (dolar amerykański, euro i frank szwajcarski) w ich relacji do polskiej złotówki oraz na akcje 23 spółek. Standardy kontraktów ustala giełda jako organizator obrotu tymi instrumentami.