Papiery wartościowe i ich funkcje

Papiery wartościowe i ich funkcje

Rynek pieniężny to miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych krótkoterminowych. Jest to jeden z najważniejszych elementów zapewnienia płynnego przepływu kapitału, który świadczy o wydolności gospodarki. Im bardziej intensywny przypływ tym bardziej żywa i aktywna gospodarka krajowa. Kompletny zastój byłby świadectwem, że ludzie nie kupują wyprodukowanych towarów i usług, co przynosi straty przedsiębiorstwom i skarbowi państwa, pozbawionemu należnego podatku. Papiery wartościowe na giełdzie pełnią określone funkcje. Do najważniejszych można zaliczyć funkcję kredytową, pozwalającą na zaciąganie finansowych zobowiązań poprzez weksle czy obligacje. Funkcja płatnicza oznacza, że papiery wartościowe zastępują gotówkę i mogą stanowić formę zapłaty za produkty czy usługi. Kolejną ważną funkcją jest funkcja gwarancyjna. Przekazanie pożyczkodawcy akcji czy obligacji jest dla niego potwierdzeniem wypłacalności firmy, a także poświadczeniem jej wiarygodności. Dwie pozostałe funkcje papierów wartościowych to legislacyjna i obiegowa. Papiery wartościowe mogą być wystawiane na okaziciela, imiennie lub na zlecenie z imiennym wskazaniem osoby uprawnionej. Każdy z tych rodzajów ma swoje dobre i złe strony, jednak najmniej ograniczające są z pewnością papiery wartościowe na okaziciela.